THỊT BÒ, HEO, GÀ

TIM HEO MỸ

American pork heart

TRÀNG GÀ

Chicken

NẠC VAI HEO

Pork chuck

GÀ PHI LÊ CUỘN TIÊU

Chile chicken with pepper

GẦU BÒ MỸ

American beef plate

NẠC VAI BÒ ÚC BÀO

Australian beef chuck

BA CHỈ BÒ MỸ BÀO

American beef

HẢI SẢN

CÁ DIÊU HỒNG

Red Snaper

BỤNG CÁ HỒI

Salmon

TÔM SÚ BÓC VỎ

Prawn without skin

MỰC

Squid

NGAO

Clams

TÔM

Shrimp

HANDMADE

VIÊN ĐÙI GÀ

Chicken leg ball

VIÊN ỐC

Snail ball

VIÊN HẢI SẢN

Seafood ball

VIÊN NẤM ĐÔNG CÔ

Shiitake ball

VIÊN CÁ BA SA

Catfish ball

GẦU BÒ MỸ CUỘN NẤM KIM TRÂM

American beef plate with Enokitake

BẮP CẢI CUỘN THỊT XAY NẤM HƯƠNG

Pork cabbage roll with mushroom

NẠC VAI HEO MỸ CUỘN NẤM TRÂM TRẮNG

Pork chuck with sliver needle mushroom

ĐẬU HŨ SURIMI

Surimi tofu

XÍU MẠI

Shumai

HÁ CẢO TÔM

Shrimp dumpling

MÌ VÀ ĐỒ ĂN KÈM

Tim gà tươi

RONG BIỂN

Wakame

MỲ RAU CỦ SAFOCO

Safoco noodles

MỲ TÔM

Instant noodles

MỲ ASHIMA

Ashima noodles

BÁNH ĐA ĐỎ

Vietnamese noodles

ĐẬU PHỤ

Tofu

VÁNG ĐẬU

Dried bean curd

TRỨNG VỊT LỘN

Duck embryo

KHOAI MÔN TRẮNG

White Taro

NẤM TƯƠI THEO MÙA

NẤM HOA HỒNG

Rose mushroom

NẤM HƯƠNG TƯƠI

Fresh mushroom

NẤM VỊ CUA NÂU

Clamshell mushroom

NẤM NGÔ

Corn mushroom

NẤM HẢI SẢN

Seafood mushroom

NẤM SÒ TÍM

Purple oyster mushrooms

NẤM TRÂM TRẮNG

Sliver neede mushroom

RAU TƯƠI THEO MÙA

SÚP LƠ TRẮNG

Cauliflower

SÚP LƠ XANH

Broccoli

BẮP MỸ

American corn

CẢI THẢO

Chinese Cabbage

CẢI XOONG

Watercress

CẢI CÚC

Chysanthemum leaves

CẢI NGỌT

Sweet Cabbage

RAU CẦN

Water Drapwart Cress